top of page

RHODD

SICRHAU POB RHODD SY'N GLANHAU, ANSAWDD DA AC YN CAEL EU HWYLIO I NI MEWN BAGIAU GLAN / GWELER-DRWY

YR EITEMAU YN UNIG Y BYDDWN YN DERBYN YN:

Cl Dillad Plant a Babanod Merched Dynion

(Dim dillad isaf na dillad nofio os gwelwch yn dda)

Esgidiau

Gwasarn

   (Dim Duvets)

Teganau

   (Dim Teganau Meddal)

Kitchenalia

Addurniadau Nadolig

DIM EITEMAU ERAILL YN YR AMSER HON

Bydd aelodau staff yn gwirio pob rhodd lle bo hynny'n bosibl, a chynhwyswch yr eitemau a restrir uchod yn unig. Ni fydd gennym ddewis arall heblaw gwrthod eitemau anaddas.

DIM DIM DERBYN HIR

Duvets

Fframiau Lluniau

Basgedi Babanod Moses

(o unrhyw fath)

Bric-o-Brac

(llestri, setiau te, mygiau, Addurniadau)

Llyfrau

DVDs

CD's

​​

LLAWER DIOLCH AM EICH Cyd-WEITHREDIAD

Gellir gollwng rhoddion unrhyw bryd rhwng : 9am - 4pm dydd Iau-dydd Gwener.

Gofynnwn na fydd rhoddion yn cael eu gadael y tu allan i'r siop y tu allan i'r oriau hyn.

Prosiectau Xcel

 

Datganiad elusen.

 

Mae Siop Gymunedol Xcel a Xcel Furniture yn ddarpariaethau menter gymdeithasol Eglwys Gymunedol Towy, cwmni dielw cyfyngedig, rhif.07181550; Elusen Gofrestredig rhif.1136394, sydd hefyd yn cynnwys Xcel Bowl, Banc Bwyd Caerfyrddin a Chyngor Arian Cymunedol Caerfyrddin.

 

Mae'r elusen yn cyflogi bron i 30 o staff ac yn darparu cyfleoedd gwirfoddoli i dros 100 o bobl, gan wasanaethu'r gymuned leol a'r economi yn y diwydiant manwerthu, hamdden a thwristiaeth. Defnyddir unrhyw elw a gynhyrchir gan Xcel Bowl i gefnogi'r Siop Gymunedol a Dodrefn, yn ogystal ag mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Trussell, gan ddarparu Banc Bwyd Caerfyrddin a Chyngor Arian Cymunedol Caerfyrddin.

 

Mae datganiad gweledigaeth y sefydliad yn cyrraedd pobl, yn newid bywydau. Nod y prosiectau yw darparu ffynhonnell fforddiadwy o ddillad o ansawdd da, eitemau cartref, dodrefn a nwyddau gwyn i'r rhai sydd ar incwm isel, neu wedi'u difreinio. Yn ogystal, defnyddir y wefan fel man hwb cymunedol, gan roi cyfle i ryngweithio cymdeithasol yn lleol.

 

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â dros 50 o asiantaethau cyhoeddus a thrydydd sector sy'n cynnig cefnogaeth gymdeithasol, gan ddarparu atebion tymor byr i faterion bwyd, dillad a dodrefnu, yn enwedig lle mae diffyg incwm neu gronfeydd yn mynnu bod yr eitemau hynny'n cael eu darparu heb gost i'r teulu unigol dan sylw.

 

Yn ogystal, mae Cyngor Arian Cymunedol Caerfyrddin Xcel wedi'i sefydlu i fynd i'r afael ag achosion tlodi bwyd a darparu gwasanaeth eiriolaeth dyled am ddim i'r rhai mewn angen yng Nghaerfyrddin. Yn olaf, mae Xcel yn noddi ac yn cefnogi elusennau a digwyddiadau lleol eraill fel y bo'n briodol, gan gynnwys cyfraddau rhatach yn Xcel Bowl ar gyfer nifer o ddarparwyr gwasanaethau cymdeithasol lleol.

 

Mae eich rhoi yn caniatáu inni ddarparu cefnogaeth i'ch cymuned leol ar yr angen, gan alluogi derbynwyr ein gwasanaethau i gadw urddas a dod o hyd i sefydlogrwydd ar adegau anodd yn eu taith bywyd.

 

Hyd yn hyn, rydym yn amcangyfrif dros 20000 o bobl, gan gynnwys oddeutu. Mae 8000 o blant yng Nghaerfyrddin a'r ardal gyfagos wedi elwa'n sylweddol o'n hymdrechion a'ch haelioni. Diolch am ymuno ag Eglwys Gymunedol Towy i gyrraedd pobl, newid bywydau.

bottom of page